Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens – waarbij wij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden – kan Kemet Europe B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de verstrekte informatie, opgenomen teksten, artikelen, mededelingen of andere inhoud. Kemet Europe B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kemet Europe B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Kemet Europe B.V. spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Kemet Europe B.V. of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kemet Europe B.V.

Wanneer je een artikel of passage van deze website wenst over te nemen, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar wenst te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, is dit alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Kemet Europe B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende én als je Kemet Europe B.V. en deze website als bron vermeldt en ons een exemplaar van jouw publicatie toezendt.

Wijzigingen

Kemet Europe B.V. behoudt zich het recht voor de op, of via, deze website aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op, of via, deze website aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – is gewijzigd.